KOLONIJE V BAŠKI

baska_0 Na povezavah najdete Javni razpis >>> za letovanje otrok v Baški, prijavnice zdravstvenih >>> in socialnih kolonij >>>, prijavnice za samoplačnike >>> in pravila 10-dnevnih letovanj >>>. Učenci lahko že natisnjene prijavnice prevzamejo v tajništvu šole in pri svetovalni službi. Vloge lahko učenci prinesejo v šolo ali pa jih sami oddate  v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Celeia d.o.o, Poslovna enota Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS za program socialnih in zdravstvenih kolonij za leto 2019«, do vključno 21. 5. 2019 (velja poštni žig priporočene poštne pošiljke). Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
Obvezne so naslednje priloge:
– kopija osebnega dokumenta otroka oz. učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivališče in datum rojstva,
– odločba o otroškem dodatku za leto 2019, v kolikor se kandidat prijavlja na izbor uporabnikov programa socialnih kolonij ali izbor kandidatov za subvencioniranje cene programa zdravstvenih kolonij,
– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandidata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij.